Visitatie

Visitatie: hoe doen wij ons werk?

In de Woningwet is geregeld dat iedere woningcorporatie, dus ook de onze, 4-jaarlijks moet meewerken aan een onafhankelijke beoordeling van de prestaties. Dat onderzoek noemt men een maatschappelijke visitatie. Daarbij worden steeds dezelfde beoordelingsmethodiek en kwaliteitseisen gebruikt, waarbij men kijkt naar de volgende onderdelen:

  • Opgaven: Wat is de maatschappelijke opgave (dus wat ligt er op het bordje van de corporatie) en wat zijn de feitelijke maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar? Wat waren de plannen en wat is er gedaan? 
  • Ambities: Passen de ambities wel bij de maatschappelijke opgaven van het werkgebied/de regio? 
  • Tevredenheid belanghebbenden: huurdersorganisaties, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties wordt gevraagd hoe tevreden ze zijn met de maatschappelijke prestaties van de corporatie en hoe de samenwerking en het contact verloopt. Er wordt ook gevraagd naar tips ter verbetering. 
  • Vermogen: Maakt de corporatie optimaal gebruik van financiële middelen? Worden de juiste financiële keuzes gemaakt, met goede beheersing van risico’s? 
  • Governance: Zijn de strategievorming en de sturing op kwaliteit op orde?

Onze laatste visitatie is van 2022. Hieronder het visitatierapport 2018 t/m 2021, de bestuurlijke reactie op het rapport en de infographic van het visitatierapport. 

Visitatierapport 2018 t/m 2021

Bestuurlijke reactie

Infographic visitatierapport