Privacy en uw persoonsgegevens

Bij Padua doen we ons uiterste best om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Dat doen we op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke sinds 2018 binnen de hele EU van kracht is. Daarin staat hoe we met de vastlegging en verwerking van uw persoonlijke gegevens om moeten gaan.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens (die wij bij Padua hebben vastgelegd/verwerkt) in te zien. Als u dat wilt, stuur ons dan een mail of brief met uw vraag.
 

Privacyverklaring (ex-)huurders, woningzoekenden en bezoekers
Dit is de privacyverklaring van woningstichting Sint Antonius van Padua (hierna te noemen: Padua), gevestigd aan de Forum 5 te Noordwijkerhout.

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Padua, als verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle informatie die direct over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is, valt onder de noemer persoonsgegevens. De ingangsdatum van deze privacyverklaring is 1 januari 2018.


Niet-persoonsgebonden gegevens
U bent niet verplicht om wat voor gegevens dan ook te verstrekken als u van onze website gebruik maakt. Behalve als u besluit van een dienst of contactformulier gebruik te maken, dat via deze website wordt aangeboden.

Echter, wanneer u van deze website gebruik maakt, worden een aantal niet-persoonsgebonden gegevens op onze servers, of op de door ons bij derden ingehuurde servers, opgeslagen. Bijvoorbeeld de naam van uw internetprovider en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden gebruikt voor statistisch onderzoek waarmee we onze dienstverlening in de toekomst hopen te kunnen verbeteren.

Deze gegevens zijn niet te herleiden naar uw persoonlijke gegevens of situatie en worden bovendien nimmer voor andere doeleinden aan derden verstrekt. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze cookie statement.


Verwerkingsdoelen
Padua verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben, de voorbereiding en uitvoering van de huurovereenkomst of als sprake is van een gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Uitvoering van de woonruimteverdeling
 • Uitvoering van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen
 • Afsluiten van een huur- of koopovereenkomst
 • Uitvoering van een huurovereenkomst
 • Berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen
 • Incasseren van huren en andere financiële verplichtingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van uit huiszettingen
 • Onderhoud en de reparatie van verhuureenheden
 • Tegengaan van woonfraude en overlast en het zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving
 • Meldingen aan zorgverlenende instanties
 • Behandelen van geschillen en klachten
 • Uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving
 • Metingen en onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening om die te kunnen verbeteren
 • Intern beheer van de organisatie (bv. managementinformatie)
 • Uitvoering van betalingen aan crediteuren (bv. aannemers)
 • Berekenen van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontroles
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen (bv. controle inkomen)


Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Padua. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden, indien dat nodig is voor het uitvoeren van de bepalingen uit de overeengekomen huurovereenkomst of om u als woningzoekende van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld aan een aannemer voor het oplossen van een reparatieverzoek. Verder delen wij uw gegevens wanneer dat vereist is door wetgeving of overheidsinstanties, waaronder onze accountant en de Autoriteit Wonen.


Persoonsgebonden gegevens
Padua ontvangt direct informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u zich inschrijft als woningzoekende, door het invullen van een formulier, het sturen van een e-mail, het huren van een woning of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u als (mede)woningzoekende of (mede)huurder verwerken:

 • Volledige naam
 • Geslacht
 • Adres- en contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Geboortedatum
 • Gegevens aanvraag urgentieverklaring (deze worden vernietigd nadat de beslissing over urgentie is vernomen)


Van huurders verwerken wij ook:

 • BSN (alleen ten behoeve van het verstrekken van huurdersgegevens aan de belastingdienst)
 • Betalingsgegevens en rekeningnummer
 • Jaarinkomen/ huishoudinkomen
 • Huurdersverklaring vorige verhuurder (eventueel)
 • Gezinssamenstelling
 • Soort identiteitsbewijs en nummer identiteitsbewijs
 • Status student/COA
 • Handtekening

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij klantrechten.


Bewaartermijn
Padua bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.


Beveiliging
Padua stelt alles in het werk om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We hebben technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen met als doel het beschermen van persoonsgegevens tegen verlies of het verkeerd gebruik daarvan. Alleen medewerkers die het voor hun werk nodig hebben, hebben toegang tot de persoonsgegevens van onze huurders, mogen deze inzien en (indien zij daarvoor geautoriseerd zijn) verder verwerken.

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze woningzoekenden of huurders, is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht. Onze servers staan in Utrecht en de back-up (bewaartermijn 30 dagen) vindt plaats bij onze externe automatisering.

Wij zijn verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. We treffen daarnaast maatregelen om betrokken te informeren als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.


Klachten
Als een woningzoekende, huurder of bezoeker het niet eens is met de uitvoering van deze privacyverklaring, dan kunt u gebruik maken van onze interne klachtenprocedure. Mocht u het niet eens zijn met onze klachtenafhandeling, dan kunt u met deze klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens vragen om te bemiddelen of om u te adviseren. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u ook mogelijke andere vervolgacties vinden.

Mocht u vragen of suggesties hebben omtrent deze website of privacyverklaring, dan horen we dat graag. Dit kunt u doen door het sturen van een mail naar info@ws-padua.nl.

Het internet is dynamisch en constant in ontwikkeling. Ook wat betreft privacy. Deze pagina kan dan ook zonder aankondiging vooraf door ons worden aangepast.