Governance

Bestuur en toezicht 

Goed en integer bestuur, dat is wat iedereen van een woningcorporatie mag verwachten. Daarbij gaat het zowel om ons beleid, de diensten die we verlenen, de investeringen die we doen en de integere en transparante manier waarop we werken. Branchevereniging Aedes heeft een governancecode opgesteld waar alle woningcorporaties naar moeten handelen. De bedrijfscultuur van corporaties moet passen bij de maatschappelijke opdracht waar ze voor staan.
 

Raad van Commissarissen

Naast dat wij zelf onze governance goed in de gaten houden, houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Dat doen ze volgens een vastgesteld toezichtkader. 

De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een reglement, waaronder ook de reglementen van de auditcommissie en remuneratiecommissie (benoeming, herbenoeming en beloning) vallen.
 

Naam Functie In functie sinds Aftredend in Herbenoembaar
Mevrouw C.J. (Hanneke) Schippers Voorzitter
 
16-05-2024 2028 Ja
Mevrouw C. (Conny) Heemskerk Vice-voorzitter
Voorzitter RC
01-01-2017 2025 Nee
De heer E.J.H.C. (Erik-Jan) Verdegaal Lid
Voorzitter AC
01-03-2020 2028 Nee
De heer G.J.M. (Gertjan) Giele Lid
Lid AC
01-01-2022 2026 Ja
Mevrouw C.F. (Cornelie) van Bergenhenegouwen Lid
Lid RC
12-01-2023 2027 Ja


RC = remuneratiecommissie
AC = auditcommissievlnr: Cornelie van Bergenhenegouwen, Gertjan Giele, Hanneke Schippers, Erik-Jan Verdegaal, Anneke Allewijn (bestuurder) en Conny Heemskerk

 

Vermoeden van vermogensfraude?

Meld het vermoeden van vermogensfraude bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Hier kunt u terecht als u vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van een woningcorporatie. Ook als u het vermoeden heeft dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van toezicht van woningcorporaties kunt u dat bij het Meldpunt Integriteit (zelfs anoniem) melden.

Belangrijke stukken en instanties