Algemene voorwaarden

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Artikel 1

Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.

 

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Artikel 2

2.1
De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen.

2.2
De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeen komst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd.

2.3
Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien.

2.4
Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te doen eindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door een of een aantal van hen plaats dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort.

 

De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Artikel 3

3.1
Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is.

3.2
Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving.

 

Servicekosten

Artikel 4

4.1
Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten. Jaarlijks verstrekt verhuurder aan huurder een over zicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten. Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde servicekosten zullen daarbij door de verhuurder met de huurder worden verrekend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuurder ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voor schot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt daardoor geen verrekening plaats.

4.2
Het tussen verhuurder en huurder geldende maandelij kse voorschotbedrag kan, behoudens een tussen partijen aangegane nadere overeenkomst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin he t in het eerste lid van dit artikel bedoelde overzicht is verstrekt.

4.3
Huurder is gebonden aan een wijziging van de leveri ng van zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wi jziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezame nlijk geleverd kunnen worden en ten minste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met ten m inste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen over de redelijk heid van het voorstel.

 

De algemene verplichtingen van verhuurder

Artikel 5

Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven ver eist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze ingevolge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor rekening van huurder komen.

 

De algemene verplichtingen van huurder

Artikel 6

6.1
Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag op de door verhuurder aangegeven wijze. Vanaf de eerste dag van de maand is huurder voor de termijn voor die maand in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd.

6.2
Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.3
Huurder zal het gehuurde en de daarbij behorende tuin gebruiken en onderhouden zoals het een goede huurder betaamt.

6.4
Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden bewonen en er zijn hoofdverblijf he bben. Hij zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de eventuele gemeens chappelijke ruimten, overeenkomstig de bestemming gebruiken en deze bestemming niet wij zigen. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voorz over huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt.

6.5
Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schrift elijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onde r te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming dient schrifteli jk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derde n in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverbli jf in het gehuurde heeft behouden op huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts, dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te drag en, onverminderd het recht van verhuurder aanspraak te maken op de contractuele bo ete als bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden. Voor het onderverhuren of het in gebruik geven van een gedeelte van het gehuurde zal die toestemming door verhuurder worden gegeven, mits de huurder zelf het gehuurde als hoofdverblijf heeft en er geen sprake is van overbe woning, waardoor de verhuurder schade zou kunnen lijden.

6.6
Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonen den geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren o f door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. Met name ten aanzien van het houden van huisdieren mag er geen overlast worden veroorzaakt in de vorm van stankoverlast en/of lawa ai. Ter voorkoming van die overlast wordt gesteld dat er maximaal 2 honden en/of katten en/of vergelijkbare huisdieren per woning mogen worden gehouden. Het is tevens verbode n in de tuin(en) van de woning (klein) vee te houden. Huurder zal het gehuurde voorzien van behoorlijke m eubilering en stoffering. In een appartement of flat dient zodanige vloerbede kking te worden aangebracht, dat er voldoende geluiddemping is.

6.7
Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde henn ep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiu mwet strafbaar zijn gesteld. Bij constatering van activiteiten die op grond van de O piumwet strafbaar zijn zal ontbinding van het huurcontract bij de rechter aangevraagd worden.

6.8
Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, stor m, water en vorst. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel dreigende sc hade, evenals gebreken aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Bij nalatigheid van huurder in dezen zal de daardoo r ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor re kening van huurder komen.

6.9
In verband met controle door verhuurder van de nale ving van de verplichtingen van huurder op grond van deze Algemene Huurvoorwaarden, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder verhuurder, in het gehuurde toelaten. Onder verhuurder wordt mede verstaan: de door of namens verhuurder aangewezen personen.Artikel 15


Huurder is vanaf aanvang van de huurovereenkomst de enige afnemer van energie ter zake van het gehuurde en is verplicht een overeenkomst tot levering van energie ter zake van het gehuurde aan te gaan met één of meer energieleveranciers en de verplichtingen uit die overeenkomst na te komen. Voorts dient huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de aansluit- en transport overeenkomst ter zake van het gehuurde met de netbeheerder na te komen. Huurder zal verhuurder te allen tijde vrijwaren voor aanspraken van netbeheerder en/of energieleverancier ter zake.

 

Artikel 16


Huurder is verplicht ten behoeve van verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van € 25,- (niveau 2003, geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex, Alle Huishoudens) per kalenderdag te betalen, indien hij enige bepaling u it deze algemene voorwaarden overtreedt, onverminderd zijn verplichting om alsnog overeenkomstig deze algemene voorwaarden te handelen en onverminderd verhuurders overige rechte n op schadevergoeding. Deze boete zal, zonder rechterlijke tussenkomst voor elke dag waarin de overtreding voortduurt, verschuldigd zijn.

Na overleg met de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout – De Zilk (voorheen Stichting Huurdersbelangen Sint Antonius van Padua), goedgekeurd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2004.